tata-gemeni

27 ianuarie 2009

Comunicat de presa

Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. solicita Cabinetului Boc sa modifice Hotărârea Guvernului nr.1025/2006 pentru adoptarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului si sa elimine discriminarea gemenilor si a parintilor acestora.

Prin acest act normativ au fost definiţi beneficiarii şi situaţiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi au fost prevăzute condiţiile şi procedurile de acordare a dreptului.

Definind naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii, în art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006, Guvernul Romaniei completează în mod nelegal actul normativ cu forţă superioară, în aplicarea căruia a fost adoptat şi încalcă principiul egalităţii de tratament între copii proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă.

Asociatia T.A.T.A. considera ca definiţia dată naşterii prin art.3 alin.l din HG nr. 1025/2006 încalcă prevederile art.l6 alin.l, art.49 alin.l şi 2 din Constituţia României, principiul egalităţii de tratament şi instituie discriminări între persoane aflate în situaţii identice, respectiv între cei proveniţi dintr-o naştere concomitentă (gemeni, tripleţi) şi cei rezultaţi dintr-o naştere simplă.

Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. va pune la dispozitia tatilor toate datele necesare in vederea initierii unor demersuri in justitie sub forma unui ghid, pentru a combate discriminarea gemenilor din propriile familii si a obtine indemnizatiile meritate.

Demersurile T.A.T.A. sunt sustinute si de parintii gemenilor din localitatea Chiajna, in frunte cu primarul Mircea Minea. Primaria comunei are in evidente cca 80 de perechi de gemeni discriminati grav de Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1025/2006.

Tot mai multi tatici aleg sa se ocupe de cresterea si educarea propriilor copii in primii doi ani de viata, apeland in acest scop la concediul pentru cresterea copilului.

T.A.T.A. va participa la mitingul-mars de protest initiat de mamica Ionela Danciu (tel. 0769.234.950) la data de 27 ianuarie intre orele 9 si 11 pe traseul Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) – Palatul Victoria. Mamica tripletilor are joi, 27 ianuarie, ultimul termen in dosarul aflat pe rolul ICCJ, fiind pe punctul de a invinge Guvernul Romaniei.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0723.568.280, 0744.148.965, tel./fax 021.345.0123, asociatiatata@gmail.com si http://www.t-a-t-a.ro/ .

PRESEDINTE,

Bogdan Draghici

miting ICCJ gemeni

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. 935/57/2008

SENTINŢA NR. 116/F/CA/2008

Şedinţa publică de la 18 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ioan Cibu

Grefier Irina Boboş

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006, formulată de reclamanta DANCIU IONELA MARIANA, domiciliată în Aiud, str.Axente Sever Bl.33,sc.C,ap.18, jud.Alba, în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ALBA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns:reclamanta DANCIU IONELA MARIANA asistată de av.Macavei Mihaela, lipsă fiind pârâta DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ALBA .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că din partea pârâtei s-a depus la dosar întâmpinare, din care 1 ex. se comunică cu mandatara reclamantei.

Mandatara reclamantei depune la dosar chitanţa seria TS5 nr.0083529 din 18.06.2008 reprezentând plata taxei de timbru în sumă de 4 lei, şi timbre judiciare în valoare de 0,30 lei.

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Mandatara reclamantei solicită admiterea excepţiei şi declararea ca nelegală a prevederilor art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006. Invederează instanţei că prin Decizia nr.1947/1997 pronunţată de ÎCCJ s-a constatat nelegalitatea prevederilor art.2 din HG nr.1825/2005, text ce a fost preluat ulterior de art.3 alin.1 din HG 1025/2006.

Arată că nici din punct de vedere moral nu se poate pune un semn de egalitate între naşterea unui singur copil şi naşterea a 2 sau 3 copii, iar îndemnizaţia să fie doar 800 lei, indiferent de numărul copiilor născuţi. În mod normal, pentru fiecare din copiii născuţi trebuie să se beneficieze de aceleaşi drepturi.

CURTEA DE APEL

Asupra excepţiei de nelegalitate de faţă:

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la 25.03.2008 reclamanta DANCIU IONELA MARIANA a solicitat anularea Deciziei nr.6252/25.02.2008 emisă de către pârâta DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ALBA şi obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în sumă de 1800 lei lunar (600×3) începând cu data de 4.12.2008 când expiră concediul de îngrijire a copilului.

A mai solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în caz de opoziţie.

Reclamanta a invocat excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006 raportat la prevederile art.1 şi art.6 alin.1 din OUG nr.148/2005, dispoziţie care reprezintă temeiul de drept al deciziei nr.6252/25.02.2008 a pârâtei Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale Alba.

În motivarea excepţiei de nelegalitate arată că dispoziţiile art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006, care definesc naşterea – „aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii” – nu sunt în concordanţă cu prevederile art.1 şi art.6 alin.1 din OUG nr.148/2005, potrivit cărora pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se primeşte o indemnizaţie lunară în cuantum de 800 lei RON, respectiv „concediul şi indemnizaţia lunară se cuvin pentru fiecare din primele trei naşteri sau, după caz, pentru primii trei copii”.

Definiţia dată noţiunii de naştere prin art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006 încalcă acte normative cu forţă superioară, inclusiv prevederile art.16 alin.1, art.49 alin.1 şi 2 din Constituţia României, principiul egalităţii de tratament şi instituie discriminări între persoane aflate în situaţii identice, respectiv între copii proveniţi dintr-o naştere concomitentă (gemeni, tripleţi) şi cei rezultaţi dintr-o naştere simplă. În plus, aşa cum s-a procedat în speţa de faţă, dispoziţia art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006 creează posibilitatea interpretării dreptului de acordare a indemnizaţiei pentru „naştere”, iar nu pentru toţi copii rezultaţi din actul naşterii, aşa cum ar fi firesc.

Apreciază că legiuitorul statuând, prin art.1 din OUG nr.148/2005 că pentru „un copil”născut părinţii pot beneficia de un concediu de 2 ani şi de o indemnizaţie de 800 lei lunar, a dorit ca în cazul unei naşteri multiple, a doi sau trei copii, fiecare dintre aceşti copii să beneficieze de acelaşi drepturi ca şi copilul rezultat dintr-o naştere simplă.

În acelaşi sens, şi prin prevederile art.6 din OUG nr.148/20058 se raportează acordarea indemnizaţiei lunare la numărul copiilor născuţi, iar nu la numărul naşterilor, astfel că art.3 alin.1 din Normele metodologice sunt nelegale.

Analizând excepţia de nelegalitate invocată se reţin următoarele:

Hotărârea Guvernului nr.1025/2006 a fost adoptată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Prin acest act normativ au fost definiţi beneficiarii şi situaţiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi au fost prevăzute condiţiile şi procedurile de acordare a dreptului.

Normele metodologice prevăzute de art.3 alin.1 sunt însă în contradicţie cu dispoziţiile legale pentru aplicarea cărora au fost emise, deoarece definiţia stabilită pentru naştere ca element de suferinţă şi acordarea indemnizaţiei lunare creează o discriminare între persoanele aflate în situaţii identice, fără să existe o justificare de ordin obiectiv.

În mod corect reclamanta a apreciat că acordarea indemnizaţiei lunare a fost raportată prin art.6 din OUG nr.148/2005 la numărul copiilor născuţi, iar nu la numărul naşterilor, situaţie în care dispoziţiile art.3 alin.1 din Normele metodologice sunt nelegale.

Definind naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii, în art.3 alin.1 din HG nr.1025/2006, completează în mod nelegal actul normativ de faţă cu forţă superioară, în aplicarea căruia a fost adoptat şi încalcă principiul egalităţii de tratament între copii proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă.

ICCJ s-a pronunţat identic într-o speţă similară în care însă s-a invocat excepţia de nelegalitate a art.2 din HG nr.1825/2005, care definea naşterea în aceiaşi modalitate.

Faţă de cele de mai sus, instanţa consideră că excepţia de nelegalitate este întemeiată, urmând a fi admisă în baza art.4 din Legea nr.554/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de nelegalitate formulată de reclamanta DANCIU IONELA MARIANA, domiciliată în Aiud, str.Axente Sever Bl.33,sc.C,ap.18, jud.Alba şi în consecinţă:

Constată nelegalitatea dispoziţiilor art.2 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 Iunie 2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Ioan Cibu Irina Boboş

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Dosar nr. 935/57/2008

Decizia nr. 3386

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia -Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal reclamanta D. I. M. a solicitat anularea Deciziei nr.6252/25.02.2008 emisă de către pârâta Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Alba şi obligarea acesteia la plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în sumă de 1800 lei lunar, începând cu data de 4.12.2008, data expirării concediului de îngrijire a copilului.

Reclamanta a invocat excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.3 alin.l din H.G.nr. 1025/2006 raportat la prevederile art.l şi art.6 alin.l din O.U.G. nr. 148/2005, dispoziţie care reprezintă temeiul de drept al Deciziei nr. 6252/25.02.2008 emisă de către pârâta Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Alba.

În motivarea excepţiei de nelegalitate se arată că dispoziţiile art.3 alin.l din H.G.nr. 1025/2006, care definesc naşterea -„aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii” - nu sunt în concordanţă cu prevederile art.l şi art.6 alin.l din O.U.G.nr. 148/2005, potrivit cărora pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se primeşte o indemnizaţie lunară în cuantum de 800 RON, respectiv „concediul şi indemnizaţia lunară se cuvin pentru flecare dintre primele trei naşteri sau după caz pentru primii trei copii”.

Se mai arată că definiţia dată naşterii prin art.3 alin.l din HG nr. 1025/2006 încalcă prevederile art.l6 alin.l, art.49 alin.l şi 2 din Constituţia României, principiul egalităţii de tratament şi instituie discriminări între persoane aflate în situaţii identice, respectiv între cei proveniţi dintr-o naştere concomitentă (gemeni, tripleţi) şi cei rezultaţi dintr-o naştere simplă.

Prin sentinţa civilă nr. 116/F/CA din 18 iunie 2008 Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a admis excepţia de nelegalitate şi a constatat nelegalitatea dispoziţiilor art.2 alin.l din HG nr. 1025/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că normele metodologice prevăzute de art.3 alin.l sunt în contradicţie cu dispoziţiile legale pentru aplicarea cărora au fost emise, deoarece definiţia stabilită pentru naştere ca element de referinţă în vederea acordării indemnizaţiei lunare creează o discriminare între persoanele aflate în situaţii identice fără a exista o justificare de ordin obiectiv.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Alba, criticând-o ca nelegală şi netemeinică, întrucât a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

S-a motivat recursul în sensul că prima instanţă a considerat în mod greşit că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.4 alin.1 din Legea nr.554, în sensul că H.G.nr.1025/2006 ar fi un act administrativ cu caracter individual. Se susţine în motivele de recurs că hotărârile de guvern sunt acte administrative cu caracter normativ şi în consecinţă se aplică prevederile art.7 şi 1 din Legea nr.554/2004. Nelegalitatea unui act administrativ cu caracter normativ nu poate fi invocată pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate, procedura fiind specifică actelor administrative cu caracter individual.

Sentinţa a fost criticată şi pe fondul pricinii, apreciindu-se că instanţa Curţii de Apel a interpretat eronat dispoziţiile art.3 alin.1 din Normele Metodologice din H.G.nr.1025/2006 referitoare la noţiunea de „naştere”.

Recursul este nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

…………………………..

Pe fondul pricinii, se constată că hotărârea de guvern a fost adoptată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Definiţia dată noţiunii de naştere prin art.3 H.G. nr.1025/2006 încalcă fără putere de tăgadă Constituţia României- art.16, principiul egalităţii de tratament instituind discriminări între persoane aflate în situaţii identice, respectiv între copiii proveniţi dintr-o naştere concomitentă (gemeni, tripleţi) şi cei proveniţi dintr-o naştere simplă.

Corect s-a apreciat de prima instanţă că acordarea indemnizaţiei lunare a fost raportată prin art.6 din O.U.G. nr.148/2005 la numărul de copii născuţi şi nu la numărul naşterilor, astfel încât art.3 alin.1 din Normele Metodologice apar ca fiind nelegale.

Aceste norme metodologice sunt în contradicţie cu dispoziţiile legale pentru aplicarea cărora au fost emise şi pentru faptul că definiţia stabilită pentru naştere ca element de acordare a indemnizaţiei lunare creează o discriminare între persoanele aflate în situaţii identice, fără să existe o justificare de ordin obiectiv.

…………

..H.G.nr.1025/2006, prin art. 3, adaugă la actul normativ .. în aplicarea căruia a fost adoptat, încălcând principiul egalităţii de tratament între copiii proveniţi dintr-o naştere simplă şi o alta multiplă.

Catre,

DL. PRIM – MINISTRU EMIL BOC

Subsemnata Danciu Ionela Mariana, domiciliata in mun. Aiud, jud. Alba, str. Axente Sever, bl. 33, sc. C, ap. 18, et. 4, prin prezenta fac urmatoarele

MENTIUNI :

- sunt mama SINGURULUI CAZ DE TRIPLETE DIN JUDETUL ALBA (LUANA, ANDRADA SI ALESIA , nascute la data de 04.12.2006 , in Tg. Mures ) ,

- in februarie 2008 am deschis un proces impotriva D.M.P.S. Alba , in vederea INDIVIDUALIZARII SUMEI care se numeste “INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI“

- sunt prima persoana din Romania care a inaintat un proces de aceasta natura statului (CAUZA GEMENI / TRIPLETI , etc), respectiv, am cerut in instanta : INDIVIDUALIZAREA ACESTEI SUME DE 600 LEI , pentru fiecare fetita in parte, respectiv 1.800 lei lunar , bine-nteles alocarea platii RETROACTIV DE 28.800 LEI , pana in prezent

- procesul meu a avut catig de cauza la toate forurile pe care am fost nevoita sa le parcurg :

§ Tribunal Alba , suspendand cauza si trimitandu-ne la :

§ Curtea de Apel Alba pentru “EXCEPTIA DE NELEGALITATE“, care s-a “ADMIS“

§ Recursul inaintat de D.M.P.S. Alba la ICCJ Bucuresti, RESPINGANDU-SE ca fiind “NEFONDAT“ , avand SENTINTA DEFINITIVA SI IREVOCABILA

§ M-au atacat la ICCJ Bucuresti (conform birocratiei in vigoare) pe cai extraordinare, astfel :

· “CONTESTATIE IN ANULARE“ pe care le-a respins-o nedepunan nici pana la al 3-lea termen “motivele“(pt ca nu au avut) , “RESPINGANDU-LE-O CA FIIND NEFONDATA“

· si-n data de 27.01.2009 la ICCJ Bucuresti, mai am ultima forma de procedura , respectiv “REVIZUIREA DOSARULUI“…..

In data de 09.10.2008 AM ORGANIZAT SINGURA , UN MEETING DE PROTEST la nivel national, in fata cladirii Guvernului , unde au luat parte cateva zeci de parinti de gemeni / tripleti, care se zbat in aceeasi situatie ca si mine

Va rog sa luati in calcul urmatoarele situatii :

pe noi , fam. cu GEMENI / TRIPLETI, IN ACEST MOMENT,

LEGEA IN VIGOARE,

NE OBLIGA :

- sa crestem doi sau trei copii cu o singura indemnizatie , DISCRIMINANDU-NE de ceilalti parinti care au doi sau trei copii nascuti INDIVIDUAL !!!!!!!!!!!

- SA NE DAM COPIII IN PLASAMENT , ASTFEL PARINTELE CARE-I ADOPTA INDIVIDUAL, SA BENEFICIEZE INDIVIDUAL DE SUMA ALOCATA UNUI SINGUR COPIL !!!!

DE ACEEA ,

IN NUMELE TUTUROR PARINTILOR CU

GEMENI / TRIPLETI

DIN TARA,VA ROG:

1) ADOPTATI IN REGIM DE URGENTA O ORDONANTA CARE SA CUPRINDA:

INDIVIDUALIZAREA SUMEI

ALOCATE FIECARUI COPIL, pentru ca si

Constitutia Romaniei prevede :

“DREPTURILE INDIVIDULUI“ ,

NU

DREPTURI COLECTIVE !!!

Asteptam un comunicat in presa in aceste zile , avand in vedere ca ACEST MESAJ il voi transmite cu ajutorul presei, TUTUROR PARINTILOR CARE TREBUIE SA-SI LASE COPIII ACASA SI SA BATA DRUMUL ANEVOIOS AL INSTANTELOR DE JUDECATA IN AFLAREA DREPTURILOR INDIVIDUALE !!!!!!

SUSTINETI DUMNEAVOASTRA UN “PROIECT NORMAL“ de lege daca colegii care au fost inainte NU AU FOST IN STARE SA CONSTIENTIZEZE FAPTUL CA ACESTI COPII AU NECESITATI INDIVIDUALE , NU COLECTIVE !!!!!!!

In data de 27.01.2009 ora 09.00, la ICCJ , str. Batistei , nr. 25, sector 2 , Bucuresti ,

VOI ORGANIZA UN AL DOILEA MEETING DE PROTEST UNDE VA ASTEPTAM SA NE SPUNETI :

“PARINTI DE GEMENI / TRIPLETI ,ETC,

VA INCLUDEM IN LEGISUL RO CU SUME INDIVIDUALE,

asa cum nu au facut-o GUVERNELE ANTERIOARE !!!!!!

Cu deosebita consideratie,

IN NUMELE GEMENILOR / TRIPLETILOR

Ionela Danciu

Aiud, 10.01.2009