Capitolul  I

Dispoziţii generale şi definiţii

 

Art. 1

Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei în scopul sprijinirii familiei, denumite în continuare „servicii de zi”.

 

Art. 2

Beneficiarii serviciilor de zi sunt copiii ai căror părinţi, cetăţenilor români, cetăţeni străini sau apatrizi au domiciliul sau reşedinţa stabilite în România, potrivit legii.

 

Art. 3

(1) Serviciile de zi funcţionează la nivelul comunităţii şi se pot organiza sub forma de creşe, centre de zi sau servicii la domiciliu.

(2) Serviciile de zi prevăzute la alin. (1) fac parte din categoria serviciilor sociale, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.

(3) Serviciile de zi pot fi înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, de alte instituţii, furnizori privaţi de servicii sociale, precum şi de societăţi comerciale şi regii autonome.

 

Art. 4

(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) creşa - reprezintă forma de organizare care dispune de infrastructura şi personalul adecvat asigurării activităţilor de îngrijire şi educare pe timpul zilei, destinate copiilor cu vârsta de la 3 luni până la începutul învăţământului preşcolar. Pentru situaţii deosebite şi de urgenţă, se poate asigura şi găzduirea copiilor pe perioadă determinată;

b) centru de zieste forma de organizare care dispune de infrastructura şi personalul necesar derulării activităţilor de îngrijire şi educare pe timpul zilei a copiilor în vârstă de până la 18 ani şi după caz, de recuperare/reintegrare socială, precum şi a celor de consiliere şi informare destinate reprezentanţilor legali;

 c) bona persona acreditată în condiţiile legi, care desfăşoară la domiciliul propriu sau la domiciliul copilului activităţi de îngrijire, creştere, educare şi învăţare a copiilor, ca persoană fizică autorizată sau în baza unui contract individual de muncă încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau cu alte persoane fizice sau juridice;

d) baby-sitter persoana care acordă îngrijire la domiciliul copilului, în baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau cu alte persoane fizice sau juridice, pe de o parte, baby-sitter şi o agenţie de baby-sitting autorizată în condiţiile prezentei legi, pe de altă parte.  

 

Art. 5

Autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa şi susţine servicii de zi pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul comunităţii, cum ar fi:

a) îngrijirea şi educarea copiilor pe timpul zilei;

b) găzduirea copiilor, în situaţii deosebite sau de urgenţă;

c) prevenirea situaţiilor de risc sau a separării copiilor de familie;

d) recuperarea, reabilitarea şi integrarea socială a copiilor cu handicap sau cu alte nevoi speciale.

 

 

Capitolul  II

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei

 

Secţiunea  1

Creşe

 

Art. 6

(1) Creşele se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local al municipiului, oraşului, comunei, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti şi funcţionează ca structuri publice de interes local, cu personalitate juridică.

(2) Creşele înfiinţate în condiţiile alin. (1) se adresează tuturor copiilor şi familiilor acestora.

(3) Furnizorii privaţi de servicii sociale, precum şi societăţile comerciale, regiile autonome şi alte instituţii pot înfiinţa creşe, cu obligaţia notificării consiliului local şi cu respectarea standardelor de calitate.

 

Art. 7  

(1)  ../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104451.HTML - #Creşele se acreditează în condiţiile legii.

(2) Pentru asigurarea calităţii serviciilor de zi, activitatea creşelor se supune controlului instituţiilor abilitate, conform legii.

 

 

 

Art. 8

(1) Creşele furnizează, în principal, următoarele servicii:

a) îngrijirea şi supravegherea copiilor;

b) găzduirea copiilor, în situaţii deosebite sau de urgenţă;

c) identificarea nevoilor speciale ale copilului;

d) identificarea situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familie;

e) sprijin şi suport educativ adecvat vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare, necesare copilului mic, pentru însuşirea particularităţilor psiho-sociale, fizice şi cognitive, în vederea dezvoltării intelectuale, emoţionale şi fizice, a socializării şi achiziţiilor culturale;

f) supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;

g) asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

h) colaborarea cu reprezentanţii legali ai copiilor;

i) informarea şi consilierea reprezentanţilor legali ai copiilor;

j) dezvoltarea de programe de educaţie parentală.

 

Art. 9

(1) Înscrierea copiilor la creşă se face pe tot parcursul anului calendaristic, în funcţie de numărul de locuri aprobat prin actul de înfiinţare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor crescuţi de acelaşi reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

(3) Copilul care a împlinit vârsta de 3 ani după începerea anului şcolar poate fi menţinut la creşă, la cererea reprezentantului legal, până la trecerea într-o formă adecvată de învăţământ preşcolar, dar nu mai mult de un an.

 

Art. 10

(1) Admiterea copiilor, îngrijirea, educarea şi, după caz, găzduirea acestora în creşă se realizează în baza unui contract de furnizare de servicii, încheiat între reprezentantul legal al copilului şi conducerea creşei.

(2) Prin contractul prevăzut la alin. (1) se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi tipurile de servicii contractate.

(3) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, reprezentanţii legali ai copiilor se pot constitui într-un comitet.

(4) Conducerea creşei, indiferent dacă aceasta este administrată de un furnizor public sau privat, are obligaţia de a decide asupra modului de funcţionare şi a activităţilor derulate, prin consultarea reprezentanţilor legali ai copiilor şi a comitetului prevăzut la alin. (3), dacă acesta este constituit şi poartă responsabilitatea legală a derulării activităţilor cu toţi copiii înscrişi, pe întreaga perioadă petrecută de către aceştia în instituţie.

 

Art. 11

(1) În creşe activitatea se organizează şi se desfăşoară pe grupe de vârstă a copiilor, iar tipurile de activităţi se stabilesc în funcţie de vârsta acestora. Numărul de copii la grupă se stabileşte în urma consultării dintre conducerea creşei şi reprezentanţii legali ai copiilor, cu respectarea standardelor de calitate.

(2) Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 06,00-19,00.

(3) Creşele funcţionează pe tot parcursul anului.

(4) Creşele îşi pot întrerupe funcţionarea pe o perioadă de cel mult 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada sărbătorilor legale.

(5) Perioadele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin consultarea reprezentanţilor legali ai copiilor şi comitetului constituit conform prevederilor art. 11 alin. (3) şi se aduc la cunoştinţa tuturor reprezentanţilor legali cu cel puţin 45 zile înainte de data începerii perioadei de vacanţă sau, după caz, se stipulează în contractul dintre părţi.

 

Art. 12

(1) În vederea acomodării copilului, după înscriere, reprezentantul legal poate însoţi copilul la programul din creşă pe o perioadă de maximum 15 zile.

(2) Intervalul orar în care fiecare copil frecventează creşa este flexibil şi se stabileşte între reprezentantul legal şi conducerea creşei.

(3) Timpul petrecut la creşă nu trebuie să depăşească 12 ore zilnic.

          (4) Serviciile de zi pot fi furnizate pe timpul nopţii numai pentru situaţii deosebite şi de urgenţă ale reprezentanţilor legali, în baza contractului de furnizare de servicii încheiat între reprezentantul legal al copilului şi conducerea creşei, respectiv:

a) program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii reprezentanţi legali sau pentru familiile monoparentale;

b) urgenţe medicale ale reprezentanţilor legali sau pentru alţi membri din familia acestora;

c) deces în familie.

 

Secţiunea  2

Centre de zi

 

Art. 13

(1) Centrele de zi se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local al municipiului, oraşului, comunei, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti şi funcţionează ca structuri publice de interes local, cu personalitate juridică.

(2) Centrele de zi înfiinţate în condiţiile alin. (1) se adresează tuturor copiilor şi familiilor acestora.

(3) Furnizorii privaţi de servicii sociale, precum şi societăţile comerciale, regiile autonome şi alte instituţii pot înfiinţa centre de zi cu obligaţia notificării consiliului local şi cu respectarea standardelor de calitate.

 (4) Centrele de zi pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile identificate ale copiilor.

 

(5) Pentru satisfacerea nevoilor prevăzute la art. 5 lit. d) centrele de zi pot fi înfiinţate şi de consiliile judeţene ca structuri publice cu personalitate juridică în coordonarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru copiii din unităţile administrativ teritoriale ale judeţului.

 

Art. 14

(1) ../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104451.HTML - #Centrele de zi se acreditează în condiţiile legii.

(2) Pentru asigurarea calităţii serviciilor de zi, activitatea centrelor de zi se supune controlului instituţiilor abilitate, conform legii.

 

 

 

 

Art. 15

(1) În funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari, centrele de zi furnizează, în principal, următoarele servicii:

a) îngrijire şi educare adecvată vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;

 

b) desfăşurarea de activităţi recreative, culturale, artistice şi sportive proprii vârstei copiilor, inclusiv la sfârşit de săptămână şi în perioada sărbătorilor legale;

 

c) consilierea şi orientare şcolară şi profesională a copiilor;

 

d) recuperarea, reabilitarea şi integrarea socială a copiilor cu handicap sau cu alte nevoi speciale;

e) depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familie;

f) identificarea nevoilor speciale ale copiilor;

g) participarea, după caz, la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau a planului individualizat de protecţie;

h) asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

i) supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;

j) informarea şi consilierea reprezentanţilor legali ai copiilor;

 

k) dezvoltarea de programe de educaţie parentală;

 

l) colaborarea cu reprezentanţii legali ai copiilor.

(2) Centrele de zi de tipul „Şcoală după şcoală” se pot organiza şi funcţiona şi la nivelul unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar, cu respectarea legislaţiei din domeniul învăţământului şi a prevederilor prezentei legi.

 

Art. 16

(1) Înscrierea copiilor la centru de zi se face pe tot parcursul anului, în funcţie de numărul de locuri aprobat prin actul de înfiinţare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor crescuţi de acelaşi reprezentant legal se va suplimenta numărul de locuri corespunzător cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

(3) În vederea acomodării copilului, după admitere, reprezentantul legal poate însoţi copilul pe o perioadă de maximum 15 zile la programul din centru de zi, care poate fi prelungită în situaţii speciale.

(4) Timpul petrecut în serviciile de zi nu trebuie să depăşească 12 ore zilnic.

 

Art. 17

(1) Activitatea în centrele de zi se face cu personal specializat, pentru tipurile de servicii oferite, prevăzute în actul de înfiinţare.

(2) Serviciile se furnizează pe tot parcursul anului, de luni până duminică inclusiv, cu un program flexibil, stabilit prin actul de înfiinţare, în funcţie de specificul activităţilor realizate în centrul de zi.

Art. 18

(1) Accesul la serviciile oferite de centrele de zi se realizează:

a) la solicitarea reprezentantului legal al copilului;

b) la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului, oraşului, comunei, sau judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

 

(2) Furnizarea de servicii se realizează în baza contractului de furnizare de servicii prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi tipurile de servicii contractate.

 

 

Secţiunea  3

Bona şi baby-sitter

 

Art. 19

Bona şi baby-sitterul, definite de art. 4, alin. (1), lit. c) şi d), desfăşoară activităţi de îngrijire şi educare a copiilor.

 

Art. 20

(1) Poate fi bonă sau baby-sitter persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;

b) a absolvit învăţământul obligatoriu;

c) are o stare de sănătate bună, atestată de medicul de familie, care se certifică în mod obligatoriu cel puţin o dată la un an;

d) care prezintă garanţii cu privire la îngrijirea şi educarea copiilor, evidenţiate prin evaluare socială şi psihologică, care se realizează în mod obligatoriu cel puţin o dată la un an;

e) soţia sau soţul şi-au exprimat acordul în scris cu privire la desfăşurarea activităţilor de bona;

f) are copii cu vârste de peste 10 ani şi are acelaşi domiciliu cu solicitantul şi care şi-au exprimat acordul cu privire la primirea în familie a unor copii. Opinia exprimată de aceştia se consemnează, în scris, o dată la un an;

g) are drept de folosinţă asupra unei locuinţe care acoperă în mod corespunzător necesităţile de preparare a hranei, de igienă, educare, odihnă şi spaţiu ale utilizatorilor săi;

h) a urmat cursuri de formare organizate de furnizori publici sau privaţi autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu excepţia cazului în care a fost atestată ca asistent maternal;

i) deţine un Registru actualizat al activităţii desfăşurate, care cuprinde perioada lucrată, locul desfăşurării activităţii, contactele încheiate şi activităţile prevăzute în fiecare contract.

(2) Pentru bona şi baby-sitterul care desfăşoară activitatea la domiciliul copilului nu se aplică prevederile alin. (1) lit. e), f) şi g).

 

Art. 21

(1) Nu poate fi bonă sau baby-sitter:

a) în sistemul public, persoana care a depăşit limita vârstei standard de pensionare;

b) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

c) persoana ai cărei membri de familie cu vârsta de peste 14 ani sau alte persoane, care locuiesc împreună cu aceasta, au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) persoana decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau căreia i-au fost interzise drepturile părinteşti, ca pedeapsă complementară;

e) persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

f) persoana ai cărei membri de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile;

g) persoana al cărei copil se găseşte în una dintre următoarele situaţii: beneficiază de o măsură de protecţie specială, a săvârşit fapte cu caracter penal sau este cunoscută ca având un comportament antisocial;

h) persoana care suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;

i) persoana ai cărei membri de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta se află în situaţiile prevăzute la lit. h);

j) persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal;

i) persoanele care nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 20, alin. 1, lit. c) şi d).

(2) Pentru bona şi baby-sitterul care desfăşoară activitatea la domiciliul copilului nu se aplică prevederile alin. (1) lit. c) şi i).

 

Art. 22

(1) Bona poate să ofere simultan la domiciliul său servicii de zi pentru cel mult patru copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi vârsta de şcolarizare.

(2) Pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani, bona poate oferi servicii pentru cel mult şase copii.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care bona sau baby-sitterul oferă servicii de zi la domiciliul copilului şi există acordul reprezentantului legal al acestuia de a primi în locuinţă şi alţi copii în calitate de beneficiari.

(4) Numărul de copii prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte în funcţie de numărul de copii ai familiei bonei.

 

Art. 23

În desfăşurarea activităţii, bona sau baby-sitterul furnizează, cel puţin, următoarele servicii:

a) îngrijirea şi supravegherea copilului;

b) hrănirea copilului;

c) acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;

d) informarea reprezentanţilor legali ai copilului cu privire la evoluţia acestuia, precum şi informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariţia unor situaţii deosebite cu privire la copil;

e) însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, precum şi realizarea de activităţi de educare şi dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă.

 

 

Art. 24

(1) Pentru activitatea desfăşurată de bona persoană fizică autorizată, plata se realizează pe bază de tarif orar.

(2) La stabilirea tarifului orar se are în vedere:

a) perioada de timp pentru care se acordă servicii de zi;

b) vârsta şi numărul copiilor;

c) atribuţiile care urmează a fi îndeplinite;

d) nevoile speciale de îngrijire şi educare a copiilor.

(3) Bona care îşi desfăşoară activitatea în serviciul public beneficiază de salariul de bază stabilit pentru funcţia de educator care desfăşoară activitatea în servicii din domeniul protecţiei drepturilor copilului, în funcţie de vechimea în muncă, conform prevederilor legale.

 

        Art. 25

Bonele care desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate au obligaţia de a notifica autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorial-administrativă îşi desfăşoară activitatea, orice modificare intervenită cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru care au primit autorizarea.

 

 

Art. 26

(1) Persoanele juridice şi organismele private, acreditate în condiţiile legii pentru a desfăşura activitatea de baby-sitting, au următoarele obligaţii:

a) recrutarea şi formarea baby-sitterilor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 şi 22;

b) plasarea, monitorizarea şi evaluarea baby-sitterilor;

c) consiliere şi asistenţă de specialitate;

d) informare pentru reprezentanţii legali ai copiilor.

(2) Persoanele juridice care realizează activităţile prevăzute la alin. (1) răspund solidar pentru activitatea desfăşurată de baby-sitter.

(3) Persoanele juridice care realizează activităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a transmite semestrial autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea date şi informaţii cu privire activitatea de baby-sitting, stabilite prin normele metodologice.

 

Secţiunea  4

Atribuţiile instituţiilor la nivel central şi local

 

Art. 27

(1) În realizarea competenţelor prevăzute la art. 5, autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor precum şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au, cel puţin, următoarele obligaţii:

a) identifică nevoile existente la nivelul comunităţii;

b) înfiinţează şi organizează serviciile publice în funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţii;

c) înregistrează notificările furnizorilor de servicii de zi;

d) asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru funcţionarea serviciilor de zi şi a celor privind exercitarea ocupaţiei de bona şi baby-sitter;

e) stabilesc şi aprobă criteriile de eligibilitate şi prioritate la admiterea copiilor în serviciile publice;

f) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru creşele şi centrele de zi aflate în propria administrare;

h) evaluează, monitorizează şi asigură funcţionarea serviciilor publice aflate în propria administrare;

i) fundamentează şi aprobă bugetul pentru finanţarea serviciilor de zi şi stabilesc nivelul contribuţiei reprezentanţilor legali;

j) finanţează serviciile de zi;

k) organizează evidenţa tuturor serviciilor de zi care funcţionează în raza sa teritorial-administrativă;

l) comunică semestrial direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului date şi informaţii referitoare la activitatea serviciilor de zi.

 

Art. 28

(1) Autorităţile administraţiei publice judeţene coordonează activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul respectiv în domeniul serviciilor de zi, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului organizate la nivel judeţean, precum şi cele de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, comunică semestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului date şi informaţii referitoare la activitatea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei.

(3) Comisiile de acreditare înfiinţate conform legii acreditează, în condiţiile prezentei legi, furnizorii de servicii de zi.

 

Art. 29

(1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului coordonează metodologic organizarea şi funcţionarea serviciilor de zi.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului aprobă şi actualizează Standardele de calitate privind serviciile furnizate de creşe şi centrele de zi şi ghidul metodologic de implementare.

 

 

Capitolul  III

Finanţarea serviciilor asigurate de furnizorii de servicii de zi

 

Art. 30

Serviciile de zi se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul local al municipiilor, oraşelor, comunelor şi judeţelor;

b) bugetul de stat;

c) contribuţii ale reprezentanţilor legali;

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

e) sume alocate de alţi furnizori de servicii sociale privaţi, precum şi de societăţi comerciale şi regii autonome, care înfiinţează serviciile de zi;

f) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Art. 31

Finanţarea din fonduri publice a serviciilor de zi se face conform legislaţiei în vigoare privind finanţarea serviciilor sociale.

 

Art. 32

(1) Reprezentanţii legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii, a cărei valoare este stabilită prin hotărârea Consiliului local pentru fiecare tip de serviciu de zi finanţat din fonduri publice, în funcţie de numărul de copii din familie, de venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioada de şase luni anterioară înscrierii copilului într-un serviciu şi costul mediul lunar de întreţinere în serviciul de zi, fără a depăşi 30% din acesta.

(2) Modul de calcul şi reducerile la plata contribuţiei reprezentanţilor legali pentru serviciile de zi finanţate din fonduri publice se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Sunt scutiţi de la plata contribuţiei pentru serviciile de zi finanţate din fonduri publice, sarcina fiind preluată de bugetul local, reprezentanţii legali alaţi într-o situaţie de nevoie socială sau care au copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.

(4) Sumele încasate din contribuţiile reprezentanţilor legali reprezintă venit la dispoziţia persoanei juridice care administrează serviciul de zi.

(5) Plata contribuţiei reprezentanţilor legali pentru serviciile de zi ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi începutul învăţământului preşcolar, poate fi făcută şi cu tichete de creşă.

 

Art. 33

(1)  Contribuţia bugetului de stat pentru înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor de zi prevăzute de prezenta lege, solicitată în raport de numărul beneficiarilor pentru fiecare serviciu de zi oferit, se asigură:

a) prin transfer, de la bugetul de stat către bugetele locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene, a sumelor destinate înfiinţării şi funcţionării creşelor şi centrelor de zi;

b) prin sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru celelalte servicii sociale prevăzute de prezenta lege;

c) prin programe de interes naţional.

 

Art. 34

(1) Cuantumul contribuţiei consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a consiliilor judeţene pentru serviciile de zi finanţate din fonduri publice, se stabileşte ca diferenţă între costul mediu lunar de întreţinere al copilului în serviciul de zi, contribuţia de la bugetul de stat şi contribuţia reprezentanţilor legali.

(2) Costul mediu lunar de întreţinere, care se revizuieşte anual, se calculează în funcţie de cheltuielile de funcţionare aprobate anual prin act administrativ de către instituţia care are în administrare serviciul public, cu aprobarea administraţiei publice locale.

(3) Modul de calcul al costului mediu lunar se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

     Capitolul  IV

Sancţiuni

Art. 35

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) pct. j) şi a prevederilor art. 15 alin. (1) pct. k);

c) nerespectarea prevederilor art. 9, art. 12 şi art. 16 alin. (3) şi (4) ;

d) furnizarea serviciilor de zi fără îndeplinirea prevederilor art. 11 alin. (3);

e) neîndeplinirea prevederilor art. 26 alin. (3);

f) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1);

g) nerespectarea prevederilor art. 46.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 de lei cele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi g);

b) cu amendă de la 100 lei la 500 de lei cea prevăzută la lit. d;

c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 de lei cele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f).

 (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face, cu aplicarea procedurilor prevăzute de lege, de către persoane anume desemnate dintre cele cu atribuţii de inspecţie sau de control, după cum urmează:

a) Inspecţiei Muncii, contravenţiile de la alin. (1) lit. a), b),c), d), f) şi g);

b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului contravenţiile de la alin. (1) lit. b);

c) autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, judeţelor respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti contravenţiile de la alin. (1) lit. e).

 

Art. 36

În cazul repetării contravenţiilor prevăzute în prezenta lege, persoanele prevăzute la art. 35, alin. (3) pot propune suspendarea sau retragerea acreditării serviciilor de zi.

 

Art. 37

Contravenţiilor prevăzute la art. 35 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

 Capitolul  V

Dispoziţii finale

 

          Art. 38

          (1) Personalul de specialitate care realizează activităţi de îngrijire şi educare a copiilor în creşe şi centre de zi trebuie să fie absolvenţi de:

a) învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, sanitar, învăţământ postliceal sanitar, învăţământ universitar cu specializarea pedagogie, psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială, medicină;

b) alte specializări, dar care au urmat cursuri de îngrijirea şi educarea copilului ale furnizorilor de formare profesională autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, sau au fost atestaţi ca asistenţi maternali.

         (2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, numărul de posturi, rolul şi atribuţiile, precum şi categoriile de personal pentru creşe şi centre de zi se aprobă prin hotărârea persoanei juridice care le administrează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

       

        Art. 39  

          Pachetul minim de servicii aferente creşelor şi centrelor de zi se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Art. 40

 

(1) Direcţiile publice de asistenţă socială, organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Inspecţia Muncii şi direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile de zi prevăzute de prezenta lege.

(2) Monitorizarea activităţilor desfăşurate de serviciile de zi prevăzute de prezenta lege şi atribuţiile specifice instituţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Art. 41

Prevederile prezentei legi nu se aplică copiilor care beneficiază de măsura de protecţie specială a plasamentului la asistent maternal, cu excepţia centrelor de zi specializate.

 

Art. 42

(1) Pentru asigurarea calităţii serviciilor de zi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are următoarele obligaţii:

a) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi elaborează, pe baza propunerilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, Normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin Hotărâre a Guvernului;

b) în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale Standardele de calitate privind serviciile furnizate de creşe şi centrele de zi şi ghidul metodologic de implementare, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi supune spre aprobare valoarea alocaţiei zilnice de hrană prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului;

d) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, supune spre aprobare Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, modificarea Anexei nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004;

(2)  Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, standardele ocupaţionale pentru formarea personalului de specialitate din creşe, centre de zi şi a bonelor şi baby-sitterilor;

 

Art. 43

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007.

 

Art. 44

Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, precum şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor au obligaţia de a lua măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

Capitolul  VI

Dispoziţii tranzitorii

Art. 45

Furnizorii serviciilor de zi au obligaţia de a se reorganiza conform dispoziţiilor legii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Art. 46

Serviciile de zi organizate care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia de a se reorganiza conform dispoziţiilor legii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

 

Art. 47

Creşele şi centrele de zi înfiinţate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se acreditează în termen de 6 luni de la reorganizarea acestora în condiţiile art. 45.

 

Art. 48

Societăţile comerciale şi regiile autonome care organizează activităţi de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei au obligaţia de a se acredita şi reorganiza conform dispoziţiilor legii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.