Familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de îndemnizații (conf. art. 4 al Reg., HG1478 din 15.11.2002):

a) îndemnizația unică la naşterea copilului;

b) îndemnizația lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului:

- pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate

- a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (care n-au achitat fondul social).

Îndemnizaţia unică la naşterea copilului

Pentru a beneficia de îndemnizația unică, copilul trebuie înregistrat la oficiul stării civile. Termenul limită de solicitare a îndemnizației este de cel tîrziu 12 luni de la naştere.

Cuantumul îndemnizației unice la naşterea copilului pentru copiii născuţi în anul 2010 şi începutul anului 2011 (pîna la 19 aprilie 2011) a constituit:

1700 lei la naşterea primul copil;

2000 lei la naşterea fiecărui copil următor.
Începînd cu 20 aprilie 2011 cuantumul îndemnizației unice la naşterea copilului s-a majorat cu 300 lei:

- la naşterea primului copil – 2000 lei;

- la naşterea fiecărui copil următor – 2300 lei.

Conform Legei bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Nr. 270 din 23.12.2011, art. 23. – (1), cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului născut viu în anul 2012 constituie:

2300 de lei – pentru primul copil;

2600 de lei – pentru fiecare copil următor.

Îndemnizația lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului

Cuantumul lunar al îndemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului este de 30% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare zilei de naștere a copilului.


Persoanelor cărora le-au fost calculat mai puțin de 300 lei pe lună, începînd cu anul 2011 trebuia să li se facă recalculare.

Suspendarea îndemnizației pentru creşterea/îngrijirea copilului


Îndemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului stabilită mamei se suspendă în cazul în care mama se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului. Această prevedere nu se extinde asupra mamelor care lucrează în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu.


Îndemnizația poate fi acordată şi unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii sau unei alte rude.

Actele necesare pentru obținerea îndemnizațiilor


Pentru a obține îndemnizația unică la naşterea copilului şi îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului la casa teritorială de asigurări sociale se depun următoarele acte (conf. Art.9, al reg. HG 1478 din 15.11.2002):


1. Cererea pentru stabilirea îndemnizației unice la naşterea copilului şi îndemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului;


2. Actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului);

3. Certificatul de naștere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;

Cine poate beneficia?

Îndemnizația pentru creştere/îngrijire se acordă copilului începînd cu data nașterii pînă la vîrsta de 3 ani în cazul persoanelor asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în caz dacă nu a avut contribuții la fondul social).

Pentru a beneficia de îndemnizația lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, aceasta trebuie să fie solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului (conf. HG 1478 din 15.11.2002).

Cuantumul lunar al îndemnizaţiei pentru creșterea/îngrijirea copilului

4. Adeverința de naştere a copilului (doar în cazul îndemnizației unice la naşterea copilului);

5. Extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul pers oanelor încadrate în cîmpul muncii;

6. Certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unitățile economice în care solicitantul îşi desfășoară activitatea;

7. După caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituția de învățămînt, certificatul de la agenția teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);

8. În cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declarație scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii.

MYBEBE.MD